informed, inspired, Empowered!

ไม่มีเป้าหมายหรือเเปลนอะไรมาก แค่สร้างขึ้นมาเพื่ออยากเขียน อยากเล่า ใช้เวลาว่างเพื่อทดลองศึกษาการสร้างเว็บไซต์ และลองของใหม่ๆๆ เมื่อมีเวลาว่าง เป้าหมาย

  • 1
    เล่าเรื่องประสบการณ์ทั่วไป เท่าที่พบมา
  • 2
    บันทึกอะไรก็ได้ที่อยากบันทึกไว้ แล้วกลับมาอ่านทีหลัง
  • 3

    ต้องการ Output ข้อมูลตัวเองออกมาเก็บไว้ และสร้างเป็นเป้าหมายเพื่อศึกษาการทำงานของเว็บไซต์ ว่าแต่ละ Theme มีการทำงานต่างกันอย่างไร

สร้างเป้าหมาย และเอาเป้าหมายนั้น เป็นตัวศึกษา

Your trusted source for breaking news and expert analysis

เป้าหมายคือสร้างเว็บไซต์ เริ่มจากการจดโดเมน พื้นที่สำหรับสร้าง แล้ว Output ข้อมูลออกมาเป็นเว็บไซต์

เดินตามเป้าหมายแล้วศึกษาไปแต่ละขั้นตอนว่ามีการทำงานอย่างไร  ศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการ

10M+

News Published

400+

News Resources

30k+

Active Bureau chiefs