Project Description

สวนใหญ่ เป็นสวนสำหรับหารายได้เข้าครอบครัว และเป็นอาชีพที่เมื่อก่อนน่าจะเป็นอาชีพหลัก แต่ตอนนี้ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศ และหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะกำลังจะกลายเป็นส่วนที่เป็นอาชีพเสริมแทน