รากศัพท์ “ceed”

ceed  = go , move

การนำไปใช้

 • proceed  v.  โพร-ซีด-ด (ทำต่อไปหรือดำเนินการ)

  If you proceed with something, you continue doing it or start doing it.

 • exceed   v.  ดีกว่า

  be greater in scope or size than some standard  

 • exceeding  adj. เหนือกว่า, มากกว่า

  More than usual; extraordinary; more than sufficient; measureless.

 • proceeding  n. กำลังดำเนินการ

  The act of one who proceeds, or who prosecutes a design or transaction; progress or movement from one thing to another; a measure or step taken in a course of business; a transaction; as, an illegal proceeding; a cautious or a violent proceeding.

 • proceeds  n. รายได้

  That which comes forth or results; effect; yield; issue; product; sum accruing from a sale, etc.

 • succeed  v.  สำเร็จ

  attain success or reach a desired goal

 • succeeding  adj. รับช่วง 

  The act of one who, or that which, succeeds; also, that which succeeds, or follows after; consequence.

 • https://membean.com/roots
[divider]

prefix

pro-  ไปข้างหน้า, มุ่งไปสู่ (forward, forth)

Ex-   ออกไปก่อน หรือออกจาก  (กลายเป็น E- ได้)

sub-  กลายรูปเป็น suc-, suf-, sug-, sum-, sup-, sur-, sus-, ได้ตามพยัญชนะต้นของคำที่ตามมา มีความหมายว่า ใต้, ข้างใต้, ข้างล่าง (under, beneath, below)

 

 

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment

you might also like